Ghid autori

Norme pentru autori

Pentru redactarea aparatului critic al studiilor trimise spre publicare la „Revista Bibliotecii Academiei Române”, recomandăm autorilor să urmeze regulile Academiei Române.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat în vederea publicării cercetărilor dumneavoastră în cadrul „Revistei Bibliotecii Academiei Române”.
„Revista Bibliotecii Academiei Române” acceptă doar materiale originale.
Responsabilitatea opiniilor exprimate în cadrul cercetărilor revine în exclusivitate autorilor.
Toate materialele propuse și trimise Colectivului redacțional sunt trimise către evaluarea Colectivului științific.
Trebuie menționată afilierea instituțională a autorilor.
Lungimea unei lucrări să fie de aproximativ 10 pagini.
Articolele trebuie să fie însoțite de un rezumat într-o limbă de circulație internațională și cuvinte-cheie.

ARTICOLUL
– Formatul documentului: .doc
– Font: Times New Roman
– Corpul de literă (font size): 12
– Spaţiul dintre rânduri (line spacing): 1, 15
În cazul în care materialul conţine şi imagini, acestea vor fi trimise şi individual, în format jpg, la
rezoluţia maximă disponibilă.

NOTELE
Referințele bibliografice să fie trecute în notele de subsol, în corpul de text. De asemenea, vă rugăm să indicați cu precizie, în ordine: numele autorului, titlul complet al cărții, locul publicării, editura, anul publicării și numărul paginii.
– op. cit. – se foloseşte pentru a cita o singură lucrare a unui autor; prima oară trimiterea se face în
întregime, iar a doua oară se foloseşte Op. cit. [pagina/paginile]; autorul şi lucrarea au mai fost
menţionate anterior, dar până la referinţa bibliografică de faţă au fost intercalate alte lucrări ale
unuia sau mai multor autori, dar nici o altă lucrare a aceluiaşi autor
– Idem – se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în nota precedentă, dar este citat cu altă
lucrare; Idem substituie numele autorului: Idem, [numele lucrării], [pagina/paginile]
– Ibidem – se foloseşte atunci când există trimiteri succesive la acelaşi autor şi aceeaşi lucrare:
Ibidem, [pagina/paginile]
– Apud – se foloseşte atunci când se citează un autor, deşi nu a fost studiat în mod direct şi s-a
preluat o idee sau un citat din articolul respectiv, citind-o sau citindu-l în lucrarea altui autor. În această situaţie, lucrarea din poziţia 1 va fi cea a autorului la care s-a avut acces prin studierea lucrării care este menţionată după Apud = citat după sau prin intermediul… (ordinea cronologică)

– La prima citare a unei cărți, se trece numele autorului/autorilor, titlul complet al lucrării, nr. vol. (unde este cazul), locul apariției, editura (editura nu se trece pentru lucrările apărute înainte de 1947), anul:

Valerie A. Maxfield, The Military Decorations of the Roman Army, Londra, Batsford, 1981.
Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul, vol. II, trad. Adrian Riza, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984.
Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studiu şi documente, Iaşi, 1936

– În cazul unui culegeri de studii sau volum coordonat/editat/îngrijit, se trece mai întâi titlul volumului, apoi editorul/coordonatorul/îngrijitorul ediției, locul apariției, editura, anul. În cazul existenței a mai mult de trei editori/coordonatori, se poate trece et al.:

Franţa model cultural şi politic, vol. editat de Alexandru Zub şi Dumitru Ivănescu, Iaşi, Editura Junimea, 2003.
Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393-1849), ed. Vasile Gh. Miron et al., Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1983.

– La prima citare a unui studiu, se trece numele autorului, titlul complet al studiului (cu italic), revista în care a apărut (între ghilimele la titlu complet/cu italic la abreviere) / culegerea de studii / volumul coordonat în care a apărut (vezi precizarea de mai sus), apoi volumul/tomul nr., anul apariției (între paranteze), respectiv nr. din acel an (dacă e cazul):

Ion Donat, Despre schitul Zdralea sau Roaba. O ctitorie necunoscută a Craio¬veştilor, in „Arhivele Olteniei”, XIV (1935), nr. 79-82 [sau Ion Donat, Despre schitul Zdralea sau Roaba. O ctitorie necunoscută a Craio¬veştilor, in AO, XIV (1935), nr. 79-82].
Marius Chelcu, Drumuri şi oraşe în Moldova secolelor XVI-XVIII. Câteva observaţii, în Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, ed. de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006.

– La prima citare a unui articol dintr-un ziar, se trece numele autorului, titlul complet al articolului (cu italic), denumirea ziarului (între ghilimele), anul de apariție, numărul și data completă:

Pavel Câmpeanu, Cântec despre tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în „Flacăra”, anul I, nr. 9, 29 februarie 1948.

– Pentru citarea unor surse de arhivă, se trece mai întâi numele Arhivei (se pot folosi abrevieri), fondul, pachetul, numărul documentului:

Arhivele Naţionale Bucureşti, M-rea Roaba şi Jitia, I/2, nr. …
ANIC, fond CC al PCR – Propagandă şi Agitaţie, 50/1950, nr. …

– Pentru următoarele citări ale unor cărți / studii se pot folosi idem, ibidem, op. cit., respectiv – acolo unde se intercalează cărți / studii ale unui singur autor – numele autorului și titlul prescurtat. La citarea aceleiași surse din arhivă se pune ibidem (fără italic):

N. Iorga, Istoria românilor, vol. …, p. …
Ibidem, p. …
Idem, Studii și documente, vol. III, p. …
Arhivele Naţionale Bucureşti, M-rea Roaba şi Jitia, I/2, nr. …
Ibidem, nr. …
N. Iorga, op. cit., vol. V, p. …

– În cazul prescurtărilor propuse pentru volume des citate, la prima citare se face între paranteze precizarea:

(în continuare, se va cita ……).

– Se pot folosi abrevieri, care se trec cu italic (și se înregistrează în lista de abrevieri a revistei).
– Se acceptă o notă de acknowledgment

Aparatul critic va fi redactat cu font Times New Roman, mărime 9, la un rând (corpul textului studiului va fi cu același font, mărime 11, la un rând). Pentru termenii vechi (in greacă, slavonă), pot fi folosite alte fonturi, care vor fi trimise redacției.

Scroll To Top